• Alle kinderen zijn vanaf 4 jaar verplicht om naar school te gaan. In het belang van de leerling wijzen wij u als ouders erop dat uw kind niet ongeoorloofd mag verzuimen. Wij melden het ongeoorloofd verzuim aan de ambtenaar leerplichtzaken.
  • De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding alleen vrij van school mag geven in het geval van belangrijke gebeurtenissen, zoals een begrafenis, een huwelijk e.d.
  • Indien u op andere momenten buiten de vakanties wilt reizen, zal de ambtenaar der leerplichtzaken u hiervoor een speciale toestemming moeten overhandigen, nadat u de school toestemming heeft gevraagd en deze door de school is verleend. Deze toestemming moet u aanvragen bij UOW, gevestigd in het Bon Bini Business Center.
  • U dient rekening te houden met het feit dat de leerlingen verplicht zijn om tot en met de laatste schooldag op school aanwezig te zijn.
  • Het wettelijke voorgeschreven aantal schooldagen dient in acht genomen te worden conform de vastgestelde vakantiedagen. Het is niet toegestaan om buiten de 61 vakantiedagen op eigen initiatief extra vakantiedagen voor uw kind te nemen.
  • In spoedgevallen of mochten er redenen zijn waarom het kind toch moet reizen en zich niet aan het voorgeschreven lesrooster en lestijden kan houden, dient u dit aan de school schriftelijk door te geven met vermelding van reden en datum van absentie.
  • De school zal geen positief advies geven indien het verzuim als gevolg heeft dat de leerling effectieve lestijden of proefwerken zou missen.

Leerplicht-informatie-bulletin